English to Kannada Meaning :: track

ದಾರಿ, ಗೆರೆಹಾಕು, ಆಟದ ಗೆರೆ, ರ್ಯಲುಹಳಿಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋಗುಗೆರೆಹಾಕು
Track :
ಟ್ರ್ಯಾಕ್
- ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a line or route along which something travels or moves(2) evidence pointing to a possible solution(3) a pair of parallel rails providing a runway for wheels(4) a course over which races are run(5) a distinct selection of music from a recording or a compact disc(6) an endless metal belt on which tracked vehicles move over the ground(7) (computer science(8) a groove on a phonograph recording(9) a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll(10) any road or path affording passage especially a rough one(11) the act of participating in an athletic competition involving running on a track
Verb(1) carry on the feet and deposit(2) observe or plot the moving path of something(3) go after with the intent to catch(4) travel across or pass over(5) make tracks upon

Show Examples
(+)

(1) The next song, the title track , melds another downtempo beat with a gentle guitar melody.(2) Number three on the sporting calendar was last Friday's primary school track meet.(3) Extreme wind gusts forced the cancellation of live racing at the Maryland track after the third race on Saturday.(4) In high school my daughters were both involved in sports activities - cross country, basketball, and track .(5) he was going to track the canoe up the ice-hung rapids(6) Not only do they help monitor traffic movement but also track suspicious characters.(7) 130 kilometres of track(8) We're definitely concerned, but hopeful and optimistic that everything finally will go along the right track .(9) a Formula One Grand Prix track(10) secondary radars that track the aircraft in flight(11) The new car has a wider track and larger wheels, which set it off from the versions that have been sold since its launch four years ago.(12) This is an apt track for the film, as it didn't really require a full-blown 5.1 remix.(13) She beamed as she entered the stadium and finished her race as the lone athlete on the track .(14) Note that there is a bonus audio commentary track with Peter, Graeme, and Nicola.(15) Motorists watched in amazement as a 30 ft fountain of water caused an explosion on the electricity lines above a railway track .(16) In our team, medals can come from anywhere: sprints, distance, track or field, male or female, individual or relay.
Related Words
(1) track down ::
ಕಂಡು ಹಿಡಿ
Synonyms
Noun
1. path ::
ಮಾರ್ಗವನ್ನು
2. course ::
ಸಹಜವಾಗಿ
4. rail ::
ರೈಲು
5. song ::
ಹಾಡು
6. running ::
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ
7. racecourse ::
ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್
9. cart track ::
ಕಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
10. caterpillar track ::
ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
11. trail ::
ಜಾಡು
12. cut ::
ಕಟ್
Verb
13. follow ::
ಅನುಸರಿಸಿ
14. chase after ::
ಬೆನ್ನಟ್ಟು
15. cross ::
ದಾಟಲು
Different Forms
track, tracked, tracker, trackers, tracking, trackless, tracks
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

And we\'ll do it with phones,\\Nbut they won\'t be able to track our calls.\0

And we'll do it with phones,
but they won't be able to TRACK our calls.

Money Heist Season 3, Episode 4


How would one track him down,
I wonder.

How would one TRACK him down, I wonder.

Breaking Bad Season 3, Episode 13


I swear it was like
sleeping on a train track.

I swear it was like sleeping on a train TRACK.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 5


Is \

Is "back on TRACK" a hint that it has something to do with trains?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 11


But I need you to track him,
get me his address.

But I need you to TRACK him, get me his address.

Breaking Bad Season 3, Episode 13


English to Kannada Dictionary: track

Meaning and definitions of track, translation in Kannada language for track with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of track in Kannada and in English language.

Tags for the entry "track"

What track means in Kannada, track meaning in Kannada, track definition, examples and pronunciation of track in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Spread
ಹರಡುವಿಕೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಹರವು, ಪ್ರಸರಣ, ಏರಿಕೆಯ, ಅಗಲ, ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವೃದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಭುತ್ವ, ವೈಶಾಲ್ಯ, ವ್ಯಾಪಕ, ನಿಯಮಗಳ, ಶ್ರೇಣಿಯ, ಉದ್ದ, ಪರಿಷ್ಕೃತ, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸ್ಥಾನ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಔತಣಕೂಟ, ಹಬ್ಬದ, ಊಟ, ಭೋಜನ, ಪಕ್ಷದಹರಡುವಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು, ಏರಿಕೆಯ, ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ವರ್ಧಿಸಲು, ನಿಯೋಜಿಸಲು, , ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗ, ಉದ್ಭವಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು, ಭುಗಿಲು, ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತವೆ, ಚೆದುರಿದ, ಗರಣೆಯಾಗಿಸು, ಮೊಟ್ಟ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸು, ಹಿಗ್ಗಿಸಲು, ಕಸಿ, ಪಸರಿಸು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು, ಕವರ್, ಛಾವಣಿಯ, ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ, ಮಬ್ಬಾದ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.