English to Kannada Meaning :: turn

ತಿರುಗುಪಾಳಿ, ತಿರುಗುವಿಕೆ
Turn :
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
- ಪ್ರತಿಯಾಗಿತಿರುಗಿತಿರುವುತಿರುವುಗಳು
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a circular segment of a curve(2) the act of changing or reversing the direction of the course(3) (game(4) an unforeseen development(5) a movement in a new direction(6) the act of turning away or in the opposite direction(7) turning or twisting around (in place(8) a time period for working (after which you will be relieved by someone else(9) (sports(10) a short performance that is part of a longer program(11) a favor for someone(12) taking a short walk out and back
Verb(1) change orientation or direction, also in the abstract sense(2) undergo a transformation or a change of position or action(3) undergo a change or development(4) cause to move around or rotate(5) change to the contrary(6) pass to the other side of(7) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(8) let (something(9) move around an axis or a center(10) cause to move around a center so as to show another side of(11) to send or let go(12) to break and turn over earth especially with a plow(13) shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel(14) change color(15) twist suddenly so as to sprain(16) cause to change or turn into something different;assume new characteristics

Show Examples
(+)

(1) turn the oven to 200Ôö¼Ôûæ(2) With summer now a memory, and the leaves beginning to turn , its time to prepare to put your boat away for the winter.(3) The engine stirred after the third turn of the key, emitting the guttural gurgle of a badly tuned rally car.(4) In 1993, at the age of 81, Gunnar made himself a wood lathe specifically to turn spheres.(5) they were asked to turn their cards face down(6) it gave me quite a turn!(7) When it got to this point in the game, this was the only time John could go out and turn everything loose.(8) To many in Scotland, Smith is just a comic turn and it's often taken outsiders to recognise her ability to do more than just drop one-liners.(9) she had a nasty turn in the middle of the night(10) However, around the turn of the 15th century, the practice began of having a small chorus sing polyphonically.(11) Industry observers say that the sudden turn of events in the industry has to be assimilated with a note of caution.(12) Do up all buttons, snaps, zippers, etc. before washing and turn the garment inside out.(13) Events in the office continue to take a turn for the surreal.(14) Michael J Fox does a good turn as the voice of Milo, and James Garner's Rourke is evil enough to be engaging.(15) Not wanting to be embarrassed, I shot a 47 on the front nine and really bore down after the turn .(16) They were still active in Central Otago after the turn of the century.
Related Words
Synonyms
Noun
1. rotation ::
ಸುತ್ತುವುದು
2. change of direction ::
ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ
3. bend ::
ಬಾಗಿ
4. opportunity ::
ಅವಕಾಶ
5. service ::
ಸೇವೆಯನ್ನು
6. bout ::
ಸರದಿಯ
7. twist ::
ಟ್ವಿಸ್ಟ್
8. play ::
ಆಡಲು
9. spell ::
ಕಾಗುಣಿತ
10. turn of events ::
ಘಟನೆಗಳ ತಿರುವಿನಿಂದ
11. bit ::
ಬಿಟ್
12. turning ::
ತಿರುವು
13. crook ::
ಕೋಲು
14. good turn ::
ಉತ್ತಮ ತಿರುವು
Verb
16. change direction ::
ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
17. bend ::
ಬಾಗಿ
18. aim at ::
ಗುರಿ
19. sprain ::
ಉಳುಕು
20. become ::
ಆಗಲು
21. convert ::
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು
22. reach ::
ತಲುಪಲು
23. take up ::
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
24. move on to ::
ಮಾಡಲು ತೆರಳಿ
25. move around ::
ಸುತ್ತಲು
26. release ::
ಬಿಡುಗಡೆ
27. plow ::
ನೇಗಿಲು
28. reverse ::
ರಿವರ್ಸ್
29. call on ::
ಕರೆ
30. turn over ::
ತಿರುಗಿ
31. ferment ::
ಕೋಲಾಹಲದ
32. wrench ::
ವ್ರೆಂಚ್
33. grow ::
ಬೆಳೆಯಲು
Different Forms
turn, turned, turns
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Or I can turn over
and you can pretend I\'m him.

Or I can TURN over and you can pretend I'm him.

Game of Thrones Season 2, Episode 3


All right, Penny, your turn.

All right, Penny, your TURN.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6


Enough. Don’t turn the child\\Nagainst her aunt, please.\0

Enough. Don’t TURN the child
against her aunt, please.

Money Heist Season 1, Episode 8


Stop what you\'re doing
and turn and face me!

Stop what you're doing and TURN and face me!

Breaking Bad Season 5, Episode 12


so if you think it\'s reasonable
to turn down paid work

so if you think it's reasonable to TURN down paid work

The Big Bang Theory Season 7, Episode 17


English to Kannada Dictionary: turn

Meaning and definitions of turn, translation in Kannada language for turn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of turn in Kannada and in English language.

Tags for the entry "turn"

What turn means in Kannada, turn meaning in Kannada, turn definition, examples and pronunciation of turn in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Trace
ಜಾಡಿನ, ಕುರುಹನ್ನು, ಅನಿಸಿಕೆ, ಹೆಜ್ಜೆ, ಜಾಡುಹುಡುಕಾಟ, ಹೇಗೆ, ಜಾಡಿನ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಬೇಡಿಕೆ, ಮಾರ್ಕ್, ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು, ಹೆಜ್ಜೆ, ಕುರುಹನ್ನು, ಲಾಂಛನಗಳು, ಮಾರ್ಗ, ಸಮೆದ ಜಾಡು, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, , ಲವ, ತನಿಖೆ, ವಿಳಾಸ, ಇರುವಿಕೆಯ, ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಸ್ಥಾಯಿತ್ವ, ಸುಳಿವು, ಸ್ಥಳ, ನಿವಾಸ, ವಿಚಾರಣೆ, ಗುಜರಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಸುದ್ದಿಜಾಡು, ಜಾಡಿನ, ಸೆಳೆಯಲು, ಬಣ್ಣ, ಮಾರ್ಕ್, ವಿವರಿಸಲು, ಬರೆಯಲು, ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ, ನಿರೂಪಣೆ, ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿವರ, ಲೇಖಕನು, ಪೆನ್, ಬರೆದುಕೋ, , ಸಂಯೋಜಿಸಲು, ಮಾಡಲು, ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ, ಸ್ಲಾಟ್, ಹೋಗಿ, ಸಾಕು, ರನ್, ನಡೆಯಲು, ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಕುರಿತು, ಹುಡುಕುವುದು, ಹುಡುಕಾಟ, ತನಿಖೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿ, ಅರಸು, ಔಟ್ ಬೇಟೆಯಾಡಲು, ಅಪ್ ಬೇಟೆಯಾಡಲು, ಹೇಗೆ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.