English to Kannada Meaning :: order

ಅಪ್ಪಣೆ, ಕಟ್ಟಳೆ, ಶ್ರೇಣಿ, ಸೋಪಾನಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ಆಜ್ಞಿಸುವ್ಯೆವಸ್ಥಿತ, ಪಾಳಿ, ಆಜ್ಞೆ
Order :
ಸಲುವಾಗಿ
- ಸಲುವಾಗಿಆದೇಶಆದೇಶಆದೇಶಗಳನ್ನುಉಪವರ್ಗ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (often plural, e.g., a military or law enforcement officer(2) a degree in a continuum of size or quantity(3) established customary state (especially of society(4) logical or comprehensible arrangement of separate elements(5) a condition of regular or proper arrangement(6) a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge(7) a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities(8) a formal association of people with similar interests(9) a body of rules followed by an assembly(10) (usually plural(11) a group of person living under a religious rule(12) (biology(13) a request for something to be made, supplied, or served(14) (architecture(15) the act of putting things in a sequential arrangement
Verb(1) give instructions to or direct somebody to do something with authority(2) make a request for something(3) issue commands or orders for(4) bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations(5) bring order to or into(6) place in a certain order(7) appoint to a clerical posts(8) arrange thoughts, ideas, temporal events(9) assign a rank or rating to

Show Examples
(+)

(1) He had to create order and purpose in the midst of a terrible chaos.(2) The pair were given a shared custody order by a Pasadena court on July 27, 1999 with equal rights and duties.(3) A political order that produces a choice between two such candidates has lost all credibility.(4) to order things by date(5) and that's an order!(6) It is the duty of the courts to ensure that there is order under the rule of law.(7) what's your order?(8) Her vibrancy, dramatic range and willowy elegance make her a classical ballerina of the highest order .(9) So where did this order come from - government or senior management?(10) According to the evolutionary sequence, the biblical order of creation is all wrong.(11) I order shoes straight from Manolo Blahnik, or I buy them from Harrods.(12) A High Court judge made an order which will result in the twins being returned to Missouri in the United States where they were born.(13) the company has won an order for six tankers(14) He was given a community service order and put on probation.(15) One day I'll reorganise the sections into some semblance of order .(16) the house had only just been vacated and was in good order
Related Words
(1) in order to ::
ಸಲುವಾಗಿ
Synonyms
Noun
1. sequence ::
ಅನುಕ್ರಮ
3. peace ::
ಶಾಂತಿ
4. condition ::
ಸ್ಥಿತಿ
5. command ::
ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು
6. commission ::
ಆಯೋಗದ
7. class ::
ವರ್ಗ
9. taxonomic group ::
ಜೀವವರ್ಗೀಕರಣದ ಗುಂಪನ್ನು
10. community ::
ಸಮುದಾಯ
11. type ::
ಮಾದರಿ
13. order of magnitude ::
ಪರಿಮಾಣದ ಕ್ರಮವನ್ನು
14. orderliness ::
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
15. holy order ::
ಪವಿತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ
16. club ::
ಕ್ಲಬ್
17. parliamentary law ::
ಸಂಸದೀಯ ಕಾನೂನು
19. purchase order ::
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ
20. monastic order ::
ಮಠ ಗಳು ಆದೇಶ
Verb
21. instruct ::
ಸೂಚನೆ
22. decree ::
ತೀರ್ಪು
23. request ::
ವಿನಂತಿಯನ್ನು
24. organize ::
ಸಂಘಟಿಸಲು
25. govern ::
ಆಡಳಿತ
27. place ::
ಸ್ಥಾನ
28. tell ::
ಹೇಳಲು
29. dictate ::
ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ
30. consecrate ::
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
Antonyms
1. derange ::
derange
2. disarrange ::
ಕ್ರಮಗೆಡಿಸು
3. disarray ::
ಅಣೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ
4. disorder ::
ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
5. rumple ::
rumple ಸೂಟ್
6. upset ::
ಅಸಮಾಧಾನ
Different Forms
order, ordered, ordering, orderings, orders, suborder, suborders
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Oh, we didn\'t order this.

Oh, we didn't ORDER this.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12


the order to open fire.\0

the ORDER to open fire.

Money Heist Season 1, Episode 5


They order ale,

They ORDER ale,

Game of Thrones Season 6, Episode 8


I could wrap up an order of mee krob
and a couple of lottery scratchers.

I could wrap up an ORDER of mee krob and a couple of lottery scratchers.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16


You will do as I order.

You will do as I ORDER.

Vikings Season 1, Episode 2


English to Kannada Dictionary: order

Meaning and definitions of order, translation in Kannada language for order with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of order in Kannada and in English language.

Tags for the entry "order"

What order means in Kannada, order meaning in Kannada, order definition, examples and pronunciation of order in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Abolish
ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು, ಆಫ್ ದಾಟಲು, ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು, ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವ, ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮುಚ್ಚು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸಾರ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ, ರದ್ದುಮಾಡು, ನಾಶಮಾಡು, ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅವಶೇಷ, ರದ್ದು, ಕದನ, ಅಪ್ ಮಾಪ್, ಬೋರಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ರಿವರ್ಸ್, ತಿರುಗಿ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ, ಆಡುವುದು, ತೊಡೆ, ತೊಡೆದುಹಾಕು, ಹೊರಗೆ ಮಾಡಲು, ನಂದಿಸಲು, ಅಳಿಸಿ, ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ, ಮುದ್ರೆ,
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.