English to Kannada Meaning of call - ಕಾಲ್


Call :
ಕಾಲ್

ಕಾಲ್, ಗಿರಣಿ, ನಲ್ಲಿ, ಸಾಧನ, ಯಂತ್ರ, ಎಂಜಿನ್, ಮನವಿಯನ್ನು, ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು, ಆವಾಹನೆ, ಸವಾಲು, ಧೈರ್ಯ, ಪೋಸ್ಟ್, ಡಾಕ್, ಮೇಲ್, ಬಿಡ್, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಗೋಚರತೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಾಲು, ಹಕ್ಕು, ಬೇಡಿಕೆ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಬಲ, ಉಲ್ಲೇಖದ, ಸಮನ್ಸ್, ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸೇರಲು ಸಲುವಾಗಿ, ಕೂಗು, ಘೋಷಣಾ, ಕೂಗಾಡು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು, ಕಲವು, ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು, ಘೀಳಿಡಲು, ಹುಯಿಲಿಡು, ಕೂಗಿ, ಗಲಿಬಿಲಿ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರದಿಯ, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಗುರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನವಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ, ವಚನ, ಕಾರಣ, ಭಾಷಣ, ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಪದ, ಧ್ವನಿ

ಕಾಲ್, ಮನವಿ, ಕರೆಕಳುಹಿಸುವಂತಾಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಿಡ್, ಬ್ರೇ, ಘೋಷಣೆಯಂತೆ, ಆಮಂತ್ರಿಸಲು, ಉಲ್ಲೇಖ, ರಿಂಗ್, ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ, ಇಂಪಾಗಿ, ಸಿಒಒ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಪಿಸುಮಾತು, ಹೆಸರು, ಬಗ್ಗೆ, ನಿದೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ಹೆಸರಿಡು, ನೀಡಿದಂತೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಶೈಲಿ, ಹೋಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ, ಸದ್ದು ಮಾಡು, ಧ್ವನಿ, ಕೂಗು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡಲು, ದಡಬಡಿಸುವಂತೆ, ಘೀಳಿಡಲು, ಹುಯಿಲಿಡು, ಕೂಗಿ, ಔಟ್ ಹಾಡಲು, ಕಿರುಚು, ಬೇಗ್, ಹಂಬಲಿಸು, ಹುಡುಕುವುದು, ಕೇಳಲು, ರೌಸ್, ಕಿಂಡಲ್, ಪ್ರಚೋದಿಸಲು, ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು, ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ, ಮೀಟ್, ಕರೆ, ನೋಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎಣಿಕೆ, ಪರಿಗಣಿಸಲು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಗ್ರಹಿಸಲು, ಹಕ್ಕು, ಬೇಡಿಕೆ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು, ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಬಲದ, ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸೀಳು ತುಂಡನ್ನು, ಒತ್ತಾಯಿಸಲು, ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು, ವಿಷಯದ ಮಾಡಲು, ಗ್ರಹಿಸುವ, ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಮನವಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಗದರಿಸು, ಒದರು, ಖಾತೆ, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಖ್ಯಾತಿ

ಕರೆಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದಾದಎಂಬಕಾಲರ್ಕೇಳುಗರುಕರೆcallingsಕರೆಗಳನ್ನು
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of call in English
Noun(1) a telephone connection(2) a special disposition (as if from a divine source(3) a loud utterance; often in protest or opposition(4) the characteristic sound produced by a bird(5) a brief social visit(6) a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement(7) a demand for a show of hands in a card game(8) a request(9) an instruction that interrupts the program being executed(10) a visit in an official or professional capacity(11) (sports(12) the option to buy a given stock (or stock index or commodity future
Verb(1) assign a specified (usually proper(2) ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality(3) get or try to get into communication (with someone(4) utter a sudden loud cry(5) order, request, or command to come(6) pay a brief visit(7) call a meeting; invite or command to meet(8) read aloud to check for omissions or absentees(9) send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc.; make a signal to in order to transmit a message(10) utter a characteristic note or cry(11) stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather(12) greet, as with a prescribed form, title, or name(13) make a stop in a harbour(14) demand payment of (a loan(15) make a demand, as for a card or a suit or a show of hands(16) give the calls (to the dancers
Examples of call in English
(1) give me a call(2) he's the only person I would call a friend(3) to call the steps(4) the alternative call of 2ÔÖá would be quite unsound(5) Most show the outcome is too close to call , though one poll last weekend gave Labour a strong lead.(6) the call for action was welcomed(7) A remarkable silver jubilee has prompted a York businessman to renew his clarion call for more organ donors.(8) I'll call for you around seven(9) At the moment, the race for Iowa looks too close to call , with all four front runners virtually neck and neck in the polls.(10) Whether it is what you might call professional misconduct may be another matter.(11) Many veterinarians are willing to make a house call to euthanize an animal they have cared for.(12) The scores are given from the point of view of the team or player with the black queens if there was no call , or of the calling team or player.(13) I think the ref made a bad call there(14) in the Midlands the race remains too close to call(15) The defense has one more witness, one more expert witness, to call to the stand on Thursday.(16) Before you could call a subroutine, you had to calculate its address.
Related Phrases of call
(1) call out ::
ಕರೆ
(2) call back ::
ಮತ್ತೆ ಕರೆ
(3) call off ::
ರದ್ಧುಗೊಳಿಸು
(4) to call ::
ಕರೆ ಮಾಡಲು
(5) call on ::
ಕರೆ
(6) call center ::
ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ
(7) phone call ::
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ
(8) call for ::
ಕರೆ
(9) call in ::
ಒಳಗೆ ಕರೆ
Synonyms
Noun
1. cry ::
ಕೂಗು
2. phone call ::
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ
3. visit ::
ಭೇಟಿ
4. appeal ::
ಮನವಿಯನ್ನು
5. summons ::
ಸಮನ್ಸ್
6. demand ::
ಬೇಡಿಕೆ
7. attraction ::
ಆಕರ್ಷಣೆ
8. decision ::
ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
9. telephone call ::
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ
10. shout ::
ಹುಯಿಲಿಡು
11. margin call ::
ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲ್
12. claim ::
ಹಕ್ಕು
13. birdsong ::
birdsong
14. call option ::
ಕರೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು
Verb
15. cry out ::
ಅಳಲು
16. phone ::
ದೂರವಾಣಿ
17. summon ::
ಕರೆಕಳುಹಿಸುವಂತಾಯಿತು
18. convene ::
ನಡೆಸುವ
19. name ::
ಹೆಸರು
20. describe as ::
ಬಣ್ಣಿಸುವ
21. ring ::
ರಿಂಗ್
22. address ::
ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ
23. squall ::
ಬಿರುಗಾಳಿ
24. bid ::
ಬಿಡ್
25. call in ::
ಒಳಗೆ ಕರೆ
26. call off ::
ರದ್ಧುಗೊಳಿಸು
27. prognosticate ::
ಭವಿಷ್ಯನುಡಿ
28. send for ::
ಕಳುಹಿಸಿ
Antonyms
1. continue ::
ಮುಂದುವರಿಸಲು
2. keep ::
ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
Different Forms
call, callable, called, caller, callers, calling, callings, calls
Word Example from TV Shows
But I can also call you doner kebab,\Ngypsy or melon seller.

But I can also CALL you doner kebab,
gypsy or melon seller.

Money Heist Season 3, Episode 5

No need to call me

No need to CALL me "ser" just because I'm an anointed knight.

Game of Thrones Season 6, Episode 10

But there is no call for it today.

But there is no CALL for it today.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

I got a call from Hank.
He arrested Walt

I got a CALL from Hank. He arrested Walt

Breaking Bad Season 5, Episode 14

as I call the authorities
so they may remove

as I CALL the authorities so they may remove

The Big Bang Theory Season 5, Episode 2

English to Kannada Dictionary: call

Meaning and definitions of call, translation in Kannada language for call with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of call in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'call'

What call means in Kannada, call meaning in Kannada, call definition, examples and pronunciation of call in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History