English to Kannada Meaning of light - ಬೆಳಕಿನ


Light :
ಬೆಳಕಿನ

ದೀಪ, ಬೆಳಕಿನ, ಮೋಂಬತ್ತಿ, ಬರ್ನರ್, ರಾಡ್, ಕಾಂತಿಯನ್ನು, ಶೀನ್, ಹೊಳಪನ್ನು, ಉಜ್ವಲತೆ, ಥಳಥಳ, ಕಿರಣದ, ರೇ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಲಿಕೆಯ, ದೃಷ್ಟಿ, ಕಣ್ಣಿನ, ನೋಡಲು, ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ದಿನ, ಹಗಲಿನ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವರ್ವ್, ಜೀವನದ ಉಸಿರು, ಬೆಂಕಿ, ವೈಭವವನ್ನು, ಪ್ರಕಾಶ, ಸೂರ್ಯನ, ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲಿಸುವುದು, ಪೆಪ್, ಸತ್ವ, ಮನಸ್ಸಿನ, ಪ್ರತಿಫಲಿಸು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೊಳೆ, ಫಳಫಳ, ಗುಪ್ತಚರ, ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸ್ಫಟಿಕ, ಉಜ್ವಲತೆಗೆ, ಮಂದಬೆಳಕು, ಹಗಲು, ಸ್ಟಾರ್, ಗ್ರಹದ, ಕಿಂಡಲ್, ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿಸಬಲ್ಲದು, ಬೆಳಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆಪಡಿಸಲು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಜ್ವಾಲೆಯ, ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್, ಭೂಮಿ, ಆಫ್ ಪಡೆಯಲು, ಇಳಿಯಲು

ಬೆಳಕಿನ, ಸೌಮ್ಯ, ಹೊಂಬಣ್ಣದ, ಸುಲಭ, ಪೋರ್ಟಬಲ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಅದ್ಭುತ, ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ, ಹೊಳೆಯುವ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ಕ್ಷಮಾರ್ಹ, ಸಣ್ಣ, ಕೀಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಡಿಮೆ, ಸಾಧಾರಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ತೆಳ್ಳಗಿನ, ಶಾಂತ, ಬ್ಲಾಂಡ್, ಮೃದು, ಪೆಟಿಟ್, ಬಿಸಿಲು, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ವಿನೋದದ, ಹಬ್ಬದ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ, ಹುಡಿ, ಬಿಳಿಯ ಜನಾಂಗ, ನಸುಬಿಳುಪಿನ, ಸರಳ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಚಲಿಸಬಲ್ಲ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ವೇಗವುಳ್ಳ, ಬಿಳಿ, ತುಸು ಕಳೆಗುಂದಿದ, ಜಲಪಿಷ್ಟದಂಥ, ತೂಕರಹಿತ, ಮಾಡಲು ಸುಲಭ, ಸ್ಪುಟವಾಗಿ, ಬಳುಕುವ, impetuous ಎಂದು, ಪಾದರಸದ, ಅಸ್ಥಿರ, ಚಂಚಲ ಗುಣಕ್ಕೆ, ಚುರುಕಾದ, ಆಳವಿಲ್ಲದ, ಬಾಹ್ಯ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ, ಆಳ, ಅಶರೀರ, ಶಿಷ್ಟ, ದುರ್ಬಲ

ಬೆಳಕಿನಪ್ರಕಾಶಿತಹಗುರವಾದಬೆಳಕಿನಲಘುವಾಗಿಚುರುಕುತನದೀಪಗಳುದೀಪದlightships
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of light in English
Noun(1) (physics(2) any device serving as a source of illumination(3) a particular perspective or aspect of a situation(4) the quality of being luminous; emitting or reflecting light(5) an illuminated area(6) a condition of spiritual awareness; divine illumination(7) the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures(8) a person regarded very fondly(9) having abundant light or illumination(10) mental understanding as an enlightening experience(11) merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance(12) public awareness(13) a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul(14) a visual warning signal(15) a device for lighting or igniting fuel or charges or fires
Verb(1) make lighter or brighter(2) begin to smoke(3) to come to rest, settle(4) cause to start burning; subject to fire or great heat(5) fall to somebody by assignment or lot(6) alight from (a horse(7) start or maintain a fire in
Adjective(1) of comparatively little physical weight or density(2) (used of color(3) of the military or industry; using (or being(4) not great in degree or quantity or number(5) psychologically light; especially free from sadness or troubles(6) characterized by or emitting light(7) (used of vowels or syllables(8) easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned(9) (used of soil(10) (of sound or color(11) moving easily and quickly; nimble(12) demanding little effort; not burdensome(13) of little intensity or power or force(14) (physics, chemistry(15) weak and likely to lose consciousness(16) very thin and insubstantial
Adverb(1) with few burdens
Examples of light in English
(1) Typically, she received a very light sentence, soon revised downward.(2) Abbey drifted off, the warm sun and gently rippling water lulling her into a light sleep.(3) The screen turned light purple and a single folder appeared in the middle of the screen.(4) they were looking for light entertainment(5) the light of love(6) His sentence had been relatively light , as she never accused him of violating her.(7) it's very light to carry(8) If you want the granny apple to hold slightly and maintain its shape, you can cook it gently in a light sugar syrup.(9) Well, that's a fairly light musing for the evening after much of my heavier writings on here.(10) I wanted to sleep a little longer, but the faint light of the sun had awakened me.(11) The thinly-sliced chicken had been poached in a light and delicate broth infused with lime leaf and coriander.(12) Don't take anything white or light coloured with you unless you are going on some luxury holiday somewhere.(13) the sack of rice was two kgs light(14) No rifle that is light enough to carry will penetrate brush nor should it be expected to.(15) At first she could walk for only six minutes on a treadmill, do four minutes on a rowing machine and lift a few light weights.(16) You move out of deep sleep and into light sleep several times during the night, resulting in poor sleep quality.
Related Phrases of light
(1) light bulb ::
ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಬ್
(2) light up ::
ಬೆಳಗು
(3) traffic light ::
ಸಂಚಾರಿ ಬೆಳಕು
(4) light blue ::
ತಿಳಿ ನೀಲಿ
(5) light brown ::
ತಿಳಿ ಕಂದು
(6) turn off the light ::
ದೀಪ ಆರಿಸು
(7) turn on the light ::
ಬೆಳಕಿನ ಆನ್
(8) light-hearted ::
ನಿರಾತಂಕ
(9) light rain ::
ತುಂತುರು ಮಳೆ
(10) the light ::
ಬೆಳಕು
Synonyms
Adjective
1. bright ::
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ
2. light-colored ::
ತಿಳಿಬಣ್ಣದ
3. fair ::
ನ್ಯಾಯೋಚಿತ
4. easy to lift ::
ಎತ್ತುವ ಸುಲಭ
5. flimsy ::
ಹಾಳಾಗುವ
6. nimble ::
ವೇಗವುಳ್ಳ
7. friable ::
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುವ
8. small ::
ಸಣ್ಣ
9. easy ::
ಸುಲಭ
10. gentle ::
ಶಾಂತ
11. entertaining ::
ಮನರಂಜನೆ
12. carefree ::
ನಿರಾತಂಕದ
13. unimportant ::
ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ್ದನ್ನು
14. dizzy ::
ಡಿಜ್ಜಿ
15. idle ::
ಐಡಲ್
16. clear ::
ಸ್ಪಷ್ಟ
17. short ::
ಸಣ್ಣ
19. lite ::
ಲೈಟ್
20. abstemious ::
ಮಿತಾಹಾರಿಯಾದ
23. weak ::
ದುರ್ಬಲ
24. wakeful ::
ನಿದ್ರಿಸಲಾಗದ
Adverb
25. lightly ::
ಲಘುವಾಗಿ
Noun
26. illumination ::
ಬೆಳಕಿನ
27. lamp ::
ದೀಪ
28. match ::
ಪಂದ್ಯ
29. daylight ::
ಹಗಲು
30. aspect ::
ಅಂಶವು
31. understanding ::
ತಿಳುವಳಿಕೆ
32. expert ::
ತಜ್ಞ
33. lighting ::
ಬೆಳಕಿನ
34. visible light ::
ಗೋಚರ ಬೆಳಕು
35. spark ::
ಸ್ಪಾರ್ಕ್
36. lightness ::
ಚುರುಕುತನ
37. light source ::
ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ
39. inner light ::
ಒಳ ಬೆಳಕಿನ
Verb
41. set alight ::
ಇಳಿ ಸೆಟ್
42. get off ::
ಆಫ್ ಪಡೆಯಲು
43. illume ::
illume
44. ignite ::
ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿಸಬಲ್ಲದು
45. alight ::
ಇಳಿ
46. fire up ::
ಫೈರ್ ಅಪ್
47. fall ::
ಬೀಳುತ್ತವೆ
Antonyms
1. nobody ::
ಯಾರೂ
Different Forms
light, lighted, lightest, lighting, lightly, lightness, lightship, lightships
Word Example from TV Shows
Lord cast your light upon us.

Lord cast your LIGHT upon us.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

Bernadette studies yeast,
the organism responsible for Michelob Light.

Bernadette studies yeast, the organism responsible for Michelob Light.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

They're as quiet as shadows
and as light as feathers.

They're as quiet as shadows and as LIGHT as feathers.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

"What is the shortest LIGHT pulse ever produced?"

The Big Bang Theory Season 1, Episode 13

...to head towards the light.

...to head towards the LIGHT.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

English to Kannada Dictionary: light

Meaning and definitions of light, translation in Kannada language for light with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of light in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'light'

What light means in Kannada, light meaning in Kannada, light definition, examples and pronunciation of light in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History