English to Kannada Meaning of touch - ಟಚ್


Touch :
ಟಚ್

ಟಚ್, ಸ್ಪರ್ಶದ, ಸಂಪರ್ಕ, TIG, ಕಾಳಜಿ, ಭಾವನೆ, ಸೋಂಕು, ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ, ವಕೀಲ, ಸಲಹೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ, ವಾಹನದ, ಐಯೊಟಾ, ಇನಿತು, ಮಿಟೆ, ಬೀಸು, ಲವಲೇಶ, ಛಾಯೆ, ಗ್ಲೋ, ಕಾಂತಿಯನ್ನು, ಹೊಳಪನ್ನು, ಮಿನುಗು, ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ, ಹೋಲಿಕೆ, ಸೂಚನೆ, ವೇಷ, ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಗುಣಾಕಾರ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ, ಗುಣಗಳ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಒರೆಗಲ್ಲಾಯಿತು, ಪ್ರಯೋಗದ, ಟೆಸ್ಟ್, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗ, ದಾಳಿ, ಆಕ್ರಮಣದ, ದಾಳಿಯು, ಶಾಖೆಗಳು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು

ಟಚ್, ಮೀಟ್, ಕ್ಯಾಚ್, ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸಂಪರ್ಕ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ, ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೂಚನೆ, ನಿದೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಎದ್ದುಕಾಣುವುದು, ಎಳೆಯನ್ನು, ವಿರುದ್ಧ ಮುಷ್ಕರ, ತಲುಪಲು, ಕೆತ್ತನೆ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊ, ಗಳಿಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರಯೋಗದ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸಾಬೀತು, ಭೂಮಿ, ಆರಂಭಿಸಲು, ನನಸಾಗುವಲ್ಲಿ, ಪೀಡಿಸು, ಸರಿಹೊಂದದ, ಸೀಲ್, ಈಕೆಯನ್ನು, ಸ್ಟಾಂಪ್, ಮುದ್ರಣ, ಗುರುತು, ಕುಂಚ, ಪರಿಣಾಮ, ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಗುರುತು ಮಾಡಿ, ಕಾಡು, ಪಕ್ಷಪಾತ, ಹಿಟ್, ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಮುಷ್ಕರ, ಕೊಚ್ಚೆ, ಜ್ಯಾಪ್, ಹರ್ಟ್, ಸಂಘಟಿಸು, ಕಟ್, ಪಿಪ್, ಶೂಟ್, ಬ್ಲೋ, ಆಡಲು, ಧ್ವನಿ, ಟೂಟ್, ಪ್ಲಂಕ್, ಟಿಕ್ಲ್, ಕಿಸ್, ಬರುವ, ಒಳಗೆ ಬಾ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಭಾಗಶಃ, ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸವಿ, ಮುಟ್ಟಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಕೀಲಿಕಳಚು

ಟಚ್ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲಸ್ಪರ್ಶಸ್ಪರ್ಶದ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of touch in English
Noun(1) the event of something coming in contact with the body(2) the faculty by which external objects or forces are perceived through contact with the body (especially the hands(3) a suggestion of some quality(4) a distinguishing style(5) the act of putting two things together with no space between them(6) a slight but appreciable amount(7) a communicative interaction(8) a slight attack of illness(9) the act of soliciting money (as a gift or loan(10) the sensation produced by pressure receptors in the skin(11) deftness in handling matters(12) the feel of mechanical action
Verb(1) make physical contact with, come in contact with(2) perceive via the tactile sense(3) affect emotionally(4) be relevant to(5) be in direct physical contact with; make contact(6) have an effect upon(7) deal with; usually used with a form of negation(8) cause to be in brief contact with(9) to extend as far as(10) be equal to in quality or ability(11) tamper with(12) make a more or less disguised reference to(13) comprehend(14) consume(15) color lightly
Examples of touch in English
(1) A touch of playfulness here and there dominates the divine characters.(2) The Raindrop Prelude had the requisite lightness of touch .(3) And the potential was certainly there via an amazing high-tech tuxedo that transforms its wearer into a super-hero at the touch of a button.(4) The Prime Minister, we are told, is losing his touch .(5) I even came to him with that Faulkner book, which nobody would touch .(6) Retention of a naturally compact hand through early release of selected notes and judicious use of staccato touch is a potent technique.(7) Legato is not necessarily a physical connection but an aural effect, a sweetness of sound, determined by the character of touch .(8) he spoke with a touch of anger(9) Piau here has a lightness of touch which sits perfectly with the Mozart.(10) Since you cannot touch the money until you retire, you no longer have a rainy-day fund, or a down payment for a house.(11) The woman's voice had been selected after tests with pilots showed that the feminine touch proved the most effective.(12) Now thanks to a children's charity he can leap up and applaud because the new wheelchair rises at the touch of a button.(13) That meant one of two things: either she was losing her touch , or they'd upgraded their little bat-mobile.(14) These guys refresh classical music with their subtle touch , their accessible grooves, and a tiny klezmer edge.(15) But when it comes to building lovable robots, no-on can touch Sony for cuteness (and no, they're not on sale yet).(16) The performances are lusty and emotional, and shouts or shrill whistling add the requisite folksy touch .
Related Phrases of touch
(1) keep in touch ::
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರು
(2) touch screen ::
ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
(3) get in touch ::
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು
(4) do not touch ::
ಮುಟ್ಟಬೇಡ
(5) in touch ::
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ
(6) stay in touch ::
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ
(7) to touch ::
ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ
(8) touch up ::
ಅಪ್ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ
(9) be in touch ::
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ
Synonyms
Noun
1. tap ::
ಟ್ಯಾಪ್
2. skill ::
ಕೌಶಲ್ಯ
3. trace ::
ಜಾಡಿನ
4. detail ::
ವಿವರ
5. contact ::
ಸಂಪರ್ಕ
6. touching ::
ಸ್ಪರ್ಶದ
7. sense of touch ::
ಸ್ಪರ್ಶ
8. mite ::
ಮಿಟೆ
9. spot ::
ಸ್ಪಾಟ್
10. ghost ::
ಪ್ರೇತ
11. signature ::
ಸಹಿಯನ್ನು
12. tactile sensation ::
ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂವೇದನೆ
Verb
13. be in contact with ::
ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ
14. press lightly ::
ಪತ್ರಿಕಾ ಲಘುವಾಗಿ
15. compare with ::
ಹೋಲಿಕೆ
16. handle ::
ನಿರ್ವಹಿಸಲು
17. affect ::
ಪರಿಣಾಮ
18. disturb ::
ತೊಂದರೆ
19. allude ::
ನಿದೇಶಿಸುತ್ತವೆ
20. partake ::
ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು
21. bear upon ::
ಮೇಲೆ ಹೊರಲು
22. stir ::
ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ
23. tinct ::
tinct
24. reach ::
ತಲುಪಲು
25. come to ::
ಬಂದು
26. equal ::
ಸಮಾನ
27. adjoin ::
ತಗುಲಿಕೊಂಡಿರು
Different Forms
touch, touched, touches
Word Example from TV Shows
Well, it does squeak
when you touch it.

Well, it does squeak when you TOUCH it.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12

- Did anyone touch it?
- Gloves were worn by everyone involved.

- Did anyone TOUCH it? - Gloves were worn by everyone involved.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 6

- I didn't touch her.
- No, you just want to steal her.

- I didn't TOUCH her. - No, you just want to steal her.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

I'm not gonna
actually touch you.

I'm not gonna actually TOUCH you.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

I said, I'm coming!
Don't you touch my money!

I said, I'm coming! Don't you TOUCH my money!

Breaking Bad Season 5, Episode 13

English to Kannada Dictionary: touch

Meaning and definitions of touch, translation in Kannada language for touch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of touch in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'touch'

What touch means in Kannada, touch meaning in Kannada, touch definition, examples and pronunciation of touch in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History