English to Kannada Meaning of hold - ಹಿಡಿದಿಡಲು


Hold :
ಹಿಡಿದಿಡಲು

ಹಿಡಿದು, ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಧಾರಣ, ಬೇರಿಂಗ್, ಧರಿಸಿ, ಕೋಟೆಯ, ಕೋಟೆಯನ್ನು, ಗೋಪುರದ, ಸಿಟಾಡೆಲ್, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವಿಲೇವಾರಿ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಸಲುವಾಗಿ, ತಿನ್ನುವೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ, ಲಾಕಪ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶೆಲ್, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕುಹರದ, ಕವರ್, ಚರ್ಮ

ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಲೇ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೆಟ್, ಸ್ಥಾನ, ಕ್ಯಾಚ್, ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಟಚ್, ಒಳಗಾಗಲು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಹೊರಲು, ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗು, ಸಹಿಸುತ್ತವೆ, ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ತಗೋ, ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಧರಿಸಲು, ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ, ಸಾಧಿಸಲು, ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು, ಒಳಗೊಂಡಿರು, ಜೀವನೋಪಾಯ, ಮೀಸಲು, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಗ್ರಹಿಸಲು, ಉಳಿಯಲು, ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಆಸೆ, ಸೆಳೆಯಲು, ಹೊಂದಿವೆ, ಒಬ್ಬರ ಸಮತೋಲನ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ನಿರೂಪಿಸಲು, ಗಮನಿಸಿ, ವಿಳಂಬ, ನಿಧಾನ, ಅಮಾನತು, ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸು, ತಡೆಯಿರಿ, ಬಿಟ್, chasten ಮಾಹಿತಿ, ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತವೆ, ದೃಢೀಕರಿಸಿವೆ, ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದಾದರಿಂದ, ಅಂಟು, ಗಮ್, ಬೋಲ್ಟ್, ಆಕ್ರಮಿಸು, ಅರ್ಹರಾಗಿ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನು, ವಾಸಿಸು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಮನರಂಜನೆ, ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಕು, ಪೋಷಿಸುವ, ಬೆಳೆಸು

ಹಿಡಿದಿಡಲುಹೋಲ್ಡನ್ಹಿಡಿದಹೊಂದಿದೆ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hold in English
Noun(1) the act of grasping(2) understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something(3) power by which something or someone is affected or dominated(4) time during which some action is awaited(5) a state of being confined (usually for a short time(6) a stronghold(7) a cell in a jail or prison(8) the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it(9) the space in a ship or aircraft for storing cargo
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) have or hold in one's hands or grip(3) organize or be responsible for(4) have or possess, either in a concrete or an abstract sense(5) keep in mind or convey as a conviction or view(6) maintain (a theory, thoughts, or feelings(7) to close within bounds, or otherwise limit or deprive of free movement(8) secure and keep for possible future use or application(9) have rightfully; of rights, titles, and offices(10) be the physical support of; carry the weight of(11) contain or hold; have within(12) have room for; hold without crowding(13) remain in a certain state, position, or condition(14) support or hold in a certain manner(15) be valid, applicable, or true(16) assert or affirm
Examples of hold in English
(1) he is determined to hold down inflation(2) he caught hold of her arm(3) a strawberry margarita, but hold the tequila(4) I tightened my hold around her waist a little and kissed the top of her head.(5) His younger brother, Alfred, would hold this same office five years later.(6) he lost his hold and fell(7) It is a scandal that he is allowed to hold such a powerful position in the Republican Party.(8) O'Connell said they had eased their hold on him when he stopped struggling.(9) Their curiosity is endless and finding something to do which is engrossing enough to hold their attention for a while is difficult.(10) He really can't hold his drink well though, half a shandy and he started pouring his little heart out to me on the way back to the hotel.(11) hold your direction to the right(12) She shows that the upbeat view doesn't hold up in the face of a careful examination of the numbers.(13) Combine all the ingredients in a saucepan big enough to hold everything, including the pears.(14) Handwoven out of natural straw, the basket is large enough to hold everything for a daily outing.(15) A policeman caught hold of him and dragged him over the fence to safety, leaving him with nothing more serious than bruises.(16) they are trying to hold public spending to Ôö¼├║244.5 billion
Related Phrases of hold
(1) hold on ::
ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ
(2) hold back ::
ತಡೆಹಿಡಿದು
(3) on hold ::
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
(4) to hold ::
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊ
(5) hold out ::
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು
(6) hold down ::
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
(7) hold off ::
ತಡೆಹಿಡಿಯಲು
(8) get hold of ::
ಹಿಡಿದುಕೊ
(9) hold in ::
ತಡೆಹಿಡಿ
Synonyms
Noun
1. grip ::
ಹಿಡಿತವನ್ನು
2. influence ::
ಪ್ರಭಾವವನ್ನು
3. control ::
ನಿಯಂತ್ರಣ
4. detention ::
ಬಂಧನ
5. grasp ::
ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು
6. delay ::
ವಿಳಂಬ
7. cargo hold ::
ಕಾರ್ಗೋ ಹೋಲ್ಡ್
8. keep ::
ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
Verb
9. clasp ::
ಕೊಕ್ಕೆ
10. embrace ::
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
11. possess ::
ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ
12. support ::
ಬೆಂಬಲ
13. detain ::
ವಿಚಾರಿಸುವ
14. maintain ::
ನಿರ್ವಹಿಸಲು
15. occupy ::
ಆಕ್ರಮಿಸು
16. take ::
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
17. persist ::
ಇರುತ್ತವೆ
18. be available ::
ಲಭ್ಯವಿರು
19. convene ::
ನಡೆಸುವ
20. stop ::
ನಿಲ್ಲಿಸಲು
21. carry ::
ಸಾಗಿಸುವ
22. apply ::
ಅರ್ಜಿ
23. book ::
ಪುಸ್ತಕದ
24. obligate ::
ಬದ್ದ
25. concord ::
ಕಾಂಕಾರ್ಡ್
26. defend ::
ರಕ್ಷಿಸಲು
27. contain ::
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
28. restrain ::
ನಿಗ್ರಹಿಸಲು
29. obtain ::
ಪಡೆಯಲು
30. deem ::
ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ
31. withstand ::
ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ
32. adjudge ::
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡು
33. halt ::
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು
34. retain ::
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
35. give ::
ನೀಡಲು
36. bear ::
ಹೊರಲು
37. harbor ::
ಬಂದರು
38. have got ::
ಮುಂದೆ
39. take hold ::
ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸು
40. admit ::
ಲಕ್ಷಣ
Antonyms
1. release ::
ಬಿಡುಗಡೆ
2. relinquish ::
ಒಪ್ಪಿಸಲು
3. surrender ::
ಶರಣಾಗತಿಯ
4. yield ::
ಇಳುವರಿ
Different Forms
hold, holden, holds
Word Example from TV Shows
Will it hold?

Will it HOLD?

Game of Thrones Season 2, Episode 8

You might think that if
good people hold themselves

You might think that if good people HOLD themselves

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21

You know, I am ending this.
Penny didn't wanna hold the ring.

You know, I am ending this. Penny didn't wanna HOLD the ring.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

Hold the door! Hold door! Hold door!

Hold the door! Hold door! Hold door!

Game of Thrones Season 6, Episode 5

so I could hold it against
my pulled groin.

so I could HOLD it against my pulled groin.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

English to Kannada Dictionary: hold

Meaning and definitions of hold, translation in Kannada language for hold with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hold in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'hold'

What hold means in Kannada, hold meaning in Kannada, hold definition, examples and pronunciation of hold in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History