English to Kannada Meaning :: querulous

ಸಿಡುಕಿನ, ಅಳುಬುರುಕ, ಗೊಣಗುವ
Querulous :
ಅಳುಬುರುಕ
- ಅಳುಬುರುಕquerulouslyquerulousness
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) habitually complaining

Show Examples
(+)

(1) However, she knew all about cajoling the authorities, a body of querulous , middle-aged doctors who felt that a woman's place was in the home and not working with stinking, wounded soldiers.(2) Another was fear of female sexual urges and several Victorian doctors wrote querulous treatises warning that if women gave way to ÔÇÿlibidinous excessesÔÇÖ they risked ill health or even mental collapse.(3) As with all artists, it is really about an enduring, probing, and somewhat querulous relationship with the medium he has settled down with: the paintbrush, paint, and canvas.(4) He is thereby reduced to the status of a child, though a spoiled child with the physical capabilities of a man: petulant, demanding, querulous , self-centered, and violent if he doesn't get his own way.(5) I also like Mill's querulous intolerance of the conformist pressure of orthodoxy and his impatience with unthoughtfulness.(6) Must poetry always be difficult to understand, asks another querulous voice; the poet's response, to the effect that poetry is a sort of sculpture carved from the stone of language, falls upon deafness.(7) Interspersed among these episodes, on the other side of the stage, we see a querulous old man confronting an impatient, offensive nurse.(8) His urbanely crinkly face oozes disapproval; his querulous voice is like a fingernail at a scab.(9) He turned into a Dublin ÔÇÿcharacterÔÇÿ: a querulous , quarrelsome countryman with a sharp tongue and an axe to grind.ÔÇÖ(10) I usually skip Checkpoint on National at five for the reasons alluded to above and also because I dislike its sometimes whiny, querulous tone.(11) Here, the forest is full of spectacular revelations about the power of renewal in nature which is set against a querulous , nagging, domestic voice that intrudes upon the peace.(12) But there are querulous voices, conflicting histories, and disputed landscapes.(13) Smeared and cross-hatched, the objective correlative here is adroitly drawn out, counterpointed throughout the poem by the woman's querulous responses.(14) This anonymity underlines the fact that Bennett based them quite closely on his own parents, ÔÇÿexcept that the wife is more querulous than my mother and the husband less gentle than my father.ÔÇÖ(15) But Nietzsche spurns all our querulous wheedlings, and wonders how in our ÔÇÿconstant fluttering around the single flame of vanityÔǪ an honest and pure urge for truth could have arisen among menÔÇÖ.(16) ÔÇÿGentlemen,ÔÇÖ the coroner was addressing the jurors in his querulous voice.
Synonyms
Adjective
1. petulant ::
ಮುಂಗೋಪದ
2. peevish ::
ರೇಗಾಡುವ
3. pettish ::
ಶೀಘ್ರಕೋಪದ
5. fractious ::
ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ
6. fretful ::
fretful
7. irritable ::
ಕೆರಳಿಸುವ
8. testy ::
ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿವೆ
9. tetchy ::
tetchy
10. cross ::
ದಾಟಲು
11. snappish ::
snappish
12. crabby ::
crabby
13. crotchety ::
crotchety
14. cantankerous ::
ಜಗಳಗಂಟಿ
15. miserable ::
ಶೋಚನೀಯ
16. moody ::
ಮೂಡಿ
17. grumpy ::
ಮುಂಗೋಪದ
18. bad-tempered ::
ಕೆಟ್ಟ ಮನೋಭಾವದ
19. sullen ::
ಅಪ್ರಸನ್ನ
20. sulky ::
sulky
21. sour ::
ಹುಳಿ
22. churlish ::
ಹಳ್ಳಿಮುಕ್ಕ
23. snappy ::
ಸಿಡುಕುವ
24. grouchy ::
ಗೊಣಗಾಟದ
25. cranky ::
ತಿಕ್ಕಲು ಸ್ವಭಾವದ
Antonyms
1. patient ::
ರೋಗಿಯ
Different Forms
querulous, querulously, querulousness
English to Kannada Dictionary: querulous

Meaning and definitions of querulous, translation in Kannada language for querulous with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of querulous in Kannada and in English language.

Tags for the entry "querulous"

What querulous means in Kannada, querulous meaning in Kannada, querulous definition, examples and pronunciation of querulous in Kannada language.

English to Kannada Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Account
ಖಾತೆ, ಲೆಕ್ಕ, ಅಂದಾಜು, ಸ್ಕೋರ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಕಥೆ, ವಿವರಣೆ, ಹೇಳಿಕೆ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಘೋಷಣೆ, ನಿರೂಪಣೆ, ಚಿತ್ರಣವನ್ನು, ಜಾಡು, ಎಣಿಕೆ, ಭವಿಷ್ಯ, ಎಣಿಸುವ, ರೆಕನಿಂಗ್, ಸಾಗಾ, ಇತಿಹಾಸ, ಖಾತೆಗಳನ್ನು, , ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ, ಸಮತೋಲನ, ಪುಸ್ತಕ, ಬಜೆಟ್, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಖಾತೆ, ಲೆಕ್ಕ, ಎಣಿಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಹೇಳಲು, ಯಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ, ದರ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಪರಿಗಣಿಸಲು, ನೋಟ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್, ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿವರಿಸಲು, ಉತ್ತರ, ಕ್ಷಮೆ, ಆಫ್ ಕಿಡಿ, ಕಾರಣ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಉತ್ತರಿಸಲು, ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆಧಾರವಾದ, ಕರೆ, , ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಖ್ಯಾತಿ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.