English to Kannada Meaning of open - ತೆರೆದ


Open :
ತೆರೆದ

ತೆರೆದ, ಖಾಲಿ, ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರಂಭಿಕ, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ತೆರೆದ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಕೀಳು, ಬಿಡುಗಡೆ, ಉಚಿತ ಸೆಟ್, ಒಡ್ಡಲು, ಕಳಚು, ಬಿಟ್ಟು, ಆರಂಭ, ಬಹಿರಂಗ, ಪ್ರಕಟಿಸಲು, ಪುಟ್, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಅಭದ್ರಮಾಡು, ಬಿಚ್ಚು, ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸು, ಹರಡು, ನಿಯೋಜಿಸಲು, ಆರಂಭಿಸಲು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, ಹುಟ್ಟು, ಅರಳುತ್ತವೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ, ಕಾರಣ ಜನಿಸಿದ, ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಸೀಳು, ಹಂಬಲಿಸು, ಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಎಂದು, ಬಯಸುವ, ನೋಡಲು, ಟಚ್ ಆಫ್, ಅನ್ಲಾಕ್, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು, ಚಿಲಕ, ಆಯ್ಕೆ, ಬಯಲಾಗಲು, ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಮಾತನಾಡುವ ಆರಂಭಿಸಲು, ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಹುಮಾನ, ತೆರವು

ತೆರೆದ, ಬರಿಯ, ವಿಶಾಲ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ಫ್ರಾಂಕ್, ಉಚಿತ, ವಿನಾಯಿತಿ, ಸಡಿಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಅತಿರೇಕವಿಲ್ಲದ, ಪೇಟೆಂಟ್, ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಬೇರ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್, ಚಿತ್ರಸದೃಶ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಎದ್ದು, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ, ನಿರಂತರ, ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧ, ವ್ಯಾಪಕ, ವಿಶಾಲವಾದ, ಸಾಕಷ್ಟು, ಮಂಕಾಗಿ, ಮುಚ್ಚಿಡದ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ದೊಡ್ಡ, ಹೂಬಿಡುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಾಪಾಳು, ವಿರೋಧಿಸದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ, ವಿಷಯದ, ಡೊಮೇನ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧ, ಒಪ್ಪಿತ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಲೆಕ್ಕಿಸದ, ಅಸಂಬದ್ಧ, ತೆಳು, ಅಪರೂಪದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿರಳವಾದ, ದೂರದ ನಡುವೆ, ವಿರಳ, ತಯಾರಾದ, ಮಾಡಿದ, ಕಳಿತ, ಮುಂದೆ, ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ, ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸರಳ, ಸಂಪೂರ್ಣ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ನೇರ, ತಡೆಯದ

ತೆರೆದತೆರೆಯಿತುಆರಂಭಿಕಆರಂಭಿಕರಾದopenestಆರಂಭಿಕಬಹಿರಂಗವಾಗಿಮುಕ್ತತೆತೆರೆಯುತ್ತದೆ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of open in English
Noun(1) a clear or unobstructed space or expanse of land or water(2) where the air is unconfined(3) a tournament in which both professionals and amateurs may play(4) information that has become public
Verb(1) cause to open or to become open(2) start to operate or function or cause to start operating or functioning(3) become open(4) begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.(5) spread out or open from a closed or folded state(6) make available(7) become available(8) have an opening or passage or outlet(9) make the opening move(10) afford access to(11) display the contents of a file or start an application as on a computer
Adjective(1) affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed(2) affording free passage or access(3) with no protection or shield(4) open to or in view of all(5) used of mouth or eyes(6) not having been filled(7) accessible to all(8) not defended or capable of being defended(9) (of textures(10) having no protecting cover or enclosure(11) (set theory(12) not brought to a conclusion; subject to further thought(13) not sealed or having been unsealed(14) without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition(15) ready or willing to receive favorably(16) open and observable; not secret or hidden
Examples of open in English
(1) Recent national events helped turn the simmering discord into open conflict.(2) They walked up the stairs to the open sun deck, which was already crowded with people.(3) Are there any thoughts on the need for a free and open media?(4) The girl raises her hands in front of her face with open palms, fingers spread wide.(5) I'd like to see France beat them because they play a more open game.(6) So give no one the number to it, for the line needs to be open in case I need to contact you at anytime.(7) There is a clause in the planning law against building development on open land.(8) in the open country(9) Even when offered an open goal, they are both more likely to miss than score.(10) He came back to Sofia and bashfully inquired if the offer was still open .(11) The diversity of its landscape is unique, and includes woodland, open heathland and coastal land.(12) Telephone lines will be open from noon on Christmas Eve until midnight on Boxing Day.(13) open marriage(14) Then he reached for an open bottle of red wine, took a swig from the neck.(15) Throughout the interview John is frank and open - except when it comes to money.(16) His duffle bag was open in front of him on the bed, a shoelace dangling over the zipper.
Related Phrases of open
(1) open up ::
ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
(2) to open ::
ತೆಗೆಯುವುದು
(3) open the door ::
ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆ
(4) open mind ::
ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು
(5) open-minded ::
ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ
(6) open the window ::
ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆ
(7) open relationship ::
ಮುಕ್ತ ಸಂಬಂಧ
(8) open space ::
ತೆರೆದ ಜಾಗ
(9) open house ::
ತೆರೆದ ಮನೆ
Synonyms
Adjective
1. not shut ::
ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು
3. clear ::
ಸ್ಪಷ್ಟ
4. unenclosed ::
ಮುಚ್ಚಿಡದ
5. spread out ::
ಹರಡು
6. open for business ::
ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಕ್ತ
7. available ::
ಲಭ್ಯವಿರುವ
8. vulnerable to ::
ಈಡಾಗುವ
9. frank ::
ಫ್ರಾಂಕ್
10. overt ::
ಅತಿರೇಕವಿಲ್ಲದ
11. unresolved ::
ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ
12. impartial ::
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ
13. receptive ::
ಗ್ರಹಿಸುವ
14. public ::
ಸಾರ್ವಜನಿಕ
15. exposed ::
ಬಹಿರಂಗ
16. candid ::
ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್
18. capable ::
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
19. undecided ::
ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿಲ್ಲದ
21. loose ::
ಸಡಿಲ
Noun
22. clear ::
ಸ್ಪಷ್ಟ
23. surface ::
ಮೇಲ್ಮೈ
24. outdoors ::
ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
Verb
25. unfasten ::
ಕಳಚು
26. unwrap ::
ಮುಸುಕುತೆಗೆ
27. uncork ::
ಬಿರಡೆ
28. spread out ::
ಹರಡು
29. reveal ::
ಬಹಿರಂಗ
30. open for business ::
ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಕ್ತ
31. begin ::
ಆರಂಭಿಸಲು
32. give access to ::
ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿ
33. give ::
ನೀಡಲು
34. unfold ::
ಬಯಲಾಗಲು
35. open up ::
ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
Antonyms
1. closed ::
ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ
2. shut ::
ಮುಚ್ಚಿ
Different Forms
open, opened, opener, openers, openest, openly, openness, opens
Word Example from TV Shows
-Condor 3, open fire.\N-Behind you.

-Condor 3, OPEN fire.
-Behind you.

Money Heist Season 1, Episode 5

Barn door open.

Barn door OPEN.

Breaking Bad Season 5, Episode 9

How would we steer
across the open sea?

How would we steer across the OPEN sea?

Vikings Season 1, Episode 2

-I don't know.\N-Don't open the doors!

-I don't know.
-Don't OPEN the doors!

Money Heist Season 1, Episode 4

And open the back doors.\NThere's a convoy on the way.

And OPEN the back doors.
There's a convoy on the way.

Money Heist Season 3, Episode 2

English to Kannada Dictionary: open

Meaning and definitions of open, translation in Kannada language for open with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of open in Kannada and in English language.

Tags for the entry 'open'

What open means in Kannada, open meaning in Kannada, open definition, examples and pronunciation of open in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History